Amikor Ferenc József 1857-ben ellátogatott a Bükkbe

Az 1849-es szabadságharc után 1857-ben látogatott el először együtt Ferenc József császár és Sissy császárné Magyarországra. Az eredetileg tavaszra tervezett körutat akkor Zsófia hercegkisasszony halála miatt félbe kellett szakítani, a protokoll program augusztus elején folytatódott, azonban Sissi most nem tartott az uralkodóval. Észak-Magyarország településeinek a felkeresésére augusztus 23-szeptember 4-e között került sor. Pozsonyból augusztus 26-án indult a császár, majd Szob - Balassagyarmat - Rimaszombat - Rozsnyó - Lőcse - Eperjes - Kassa városok felkeresése után érkezett meg Miskolcra.

A program hivatalos sajtóorgánuma a Budapesti Hírlap volt, így az ott megjelent beszámolók alapján mutatjuk be a császári látogatást. 

"Egy ritka természeti szépségekkel gazdag, bájos, schweizi völgy" - a császár Hámorban

 

vashamor1864vu_1.jpg

Metszet a vashámorokról a Vasárnapi Újság 1864. évfolyamában

A miskolci fogadás szomorú eseménnyel kezdődött, ugyanis a fogadóbizottság egyik tagja, gróf Szirmay István holtan esett le a lováról. A protokoll rendezvények a tragédia ellenére is folytatódtak azonban - bár a császár maga gondoskodott a holttest elszállításáról és a család értesítéséről. Másnap a császár a mai Lillafüredre és környékére látogatott. A Budapesti Hírlap így számolt be az eseményekről:  

Már említettük röviden a tegnapi legmagasb ebéd után Diós-Györ koronavárosba és a közvetlenül a mellett fekvő hámori vasművekbe történt kirándulást. Egy ritka természeti szépségekkel gazdag, bájos, schweizi völgy közepett, mely a látogatóra annál maradandóbb benyomást tesz, mivel Miskolcz legközelebbi környéke vadregényes tájékokat nem ígér, -- a legmagasb menetet egy közel 200 lovasból álló edelényi és szentpéteri bandérium kisérte.

hamorito1872vu.jpg

Ilyennek láthatta a császár is a hámori tavat és környezetét. Forrás: Vasárnapi Újság 1872. 

A völgy szépsége még műleges fölékítés által is dúsan támogatva volt; magában Hámorban pedig mindent elkövettek, hogy a Felséges Urnak meglepő látványt nyújtsanak.

Az igazgatói lakkal szemben egy csúcsán a császári sassal ékített óriási öntöttvas oszlop állt, melynek talapzatán ajánlatul e szavak voltak olvashatók :

„Ferencz József és Erzsébet
Felséges fejedelmi párnak
Borsod megyében örömteljes
Jelenlétele emlékezetére
Szentelte jobbágyi hódolattal
A hálás jelenkor."

Egy Hámor közepén alkalmazott s föl díszített szökőkút több mint 40 láb magasságba löké föl a légbe gyöngyező sugarait. E helységben, valamint Visnyón, a vadna-monosbéli községuton a diósgyőri vasműtársaság részéről népünnep volt rendezve.

Mintán Ő Felsége a vasműveket legkegyesebben megszemlélte, az eléje ujjongó népet is legmagasb jelenlétével boldogítá a népünnep színhelyén.

 

Miskolc -  20.000 lámpa fénye és fáklyás felvonulás a császár tiszteletére

 

vasarnapiujsag_1862_pages479-479-page-001.jpgMiskolci látkép az Avasról a Vasárnapi Újság 1862. évfolyamában 

Míg az előző napon, a császár érkezésekor az edelényi cukorgyár mutatkozott be hatalmas cukorsüvegekkel, a második napon igazi tűzjáték várta a császárt Miskolcon. 

Miskolcz városa, az oda történt legmagasb visszatéréskor már minden részeiben legfényesebben ki volt világítva, s elégnek hiszszük azt megemlíteni, hogy csak maga a község részéről 20,000 lámpa ragyogott. E lángtenger mellett 10—10 percznyi időközzel az Avas hegy csúcsa az ott meggyujtott bengali tűz vakító fényében világlott.

Tüstént Ő Felségének a legmagasb szállásra visszatérte után, egy több mint 200 részvevőből álló fáklyás menet vonult föl az elé, mialatt az Avas hegyről lefelé egy tüzvonal gomolygott, melyet az ózdi vasöntöde egyenruházott bánya- és hutamunkásai képeztek, kik égő bányaszövétnekeikkel a hegyről leszállva a fáklyavivőkhöz csatlakoztak; — szintúgy egyesült velük a lakosság is, melynek szakadatlan viharos örömnyilatkozatai az Uralkodónak világos bizonyságul szolgáltak, mennyire boldogítva érzi magát az a legkegyelmesb jelenlét által.

Ma reggel Ő Felsége megszemlélt egy díszben kivonult vadászszakaszt, mire fél 7 órakor bekövetkezett a legmagasb elutazás Miskolczról, a császári menet a város utczáin keresztül messze hangzó búcsúüdvözletekkel kisértetvén.

Szarvaskőig

szarvasko_1853.jpgSzarvaskő egy 1853-ban készült metszeten. (Forrás: Magyar- és Erdélyország képekben. Szerk. Kubinyi Ferenc és Vahot Imre) 

A szentpéteri járás határán egy diadalkapu mellett ezen és a szomszéd járás hivatal személyzete várakozott, — valamint a két járás községeinek papi és világi küldöttei is Ő Felségének itt mutaták be legalázatosb hódolatukat.

A legmagasb menet kíséretéül szolgálhatás szerencséje itt egy csupán nemes földesurakból alakított diszes bandériumnak jutott, mely zöld atilába, fehér nadrágba volt öltözve, hatalmas tollakkal a kalpagokon. Innen kezdve egész Heves megye határáig még három más szintoly izlésteljesen kiállított bandérium várakozott, melyek Ő Felsége kíséretében egymást fel váltották, a nyolcz diadalkapu, melyeken a császári menet e rövid útban átkelt, annak bizonyságául szolgált, mikép még a legkisebb község is tehetségéhez képest törekszik az országos ünnepélyekhez hozzájárulni.

Heves megye határán Szarvaskőhöz közel egy csinos stylben épített diadalkapu állt, melyen e szavakban :

"Hol az ősi szikla vár
Eger völgyre utat tár,
Heves hű szerelme vár,
S üdvözöl dicső Császár"

Heves megyének első legalázatosb üdvözlete volt látható.
A háttérből egy büszkén kiemelkedő sziklafalról a hajdanta hatalmas szarvaskői vár a romjain lengő zászlókkal inte Ura Császárja elé üdvözletét.
E ponton ő Felségét a nemesség egy küldöttsége s Hevesmegye lakossága várta, melynek élén egri nagyprépost Lévay ö nagys. a megye nevében hódolatát kifejezte.  Itt mutatá be magát egyszersmind Heves megyei főnök Tibolth helytartósági tanácsos is.

Az egy kellemes völgyön keresztül kigyódzó úton a megye határától Egerig Ő Felségét ismét egy nemes bandérium kisérte, melyet a merész lovasul ismert Almásy Bódog földbirtokos vezetett. 

Eger: Tedeum és 600 leány és asszony ünnepi felvonulása

 

Az egri fogadtatás sem volt kevésbé fényes, mint a korábbi helyszíneken. A császárt három diadalkaupuval várták, amely Eger környékének mezőgazdasági értékeit mutatta be: az egyik kukoricából készült, a másikat szőlő, a harmadikat gyümölcsök díszítették. 

A nagy székestemplom-térig vezető utcza, hol minden szépség öszpontosult, különösen ünnepiesen volt feldíszítve. Ezen tér pompás látványt nyújt a székestemplom dicső építménye által. Az pompájában még inkább emeltetett, az azzal átellenben eső, s építési modorára nézve nem kevésbbé szép papnöveldei épületnek gazdag földíszítése, s egy elláthatlan embertömeg tarka hullámzása által.

bazilika_vu_1868.jpg

Az egri székesegyház a Vasárnapi Újság metszetén

A székestemplom előtt elterjedő szép tér az azon készített és ízletesen díszített páholyokban, gyűlhelyévé lőn az egész Hevesmegye szépvilágának, ezen páholyok közepett vonult el a lépcsőzet a templom főajtajához.  Itt állott az egri érsek 6 excja a megyéjebeli összes fensőbb papság, a hevesi nemesség fényes képviselete, s az összes szakokbeli hivatalnokok által környeztetve, hogy Ő Felségét legtiszteletteljesebben fogadja.

A taraczklövések megdördültére, az örvendetes várakozás felizgatásának engedve, elnémult a várakozó néptömeg zaja, hogy mindjárt a Fejedelem megjelenésekor elkábító éljenkiáltásokká változzék, melyek az átalános érzelmek kifejezését nyilváníták.

Még az érsek ő excja által számos papsággal együtt bekísért Fejedelemnek a templomba beléptekor, ezen szent helyen sem tudta az öröm mérsékelni magát; mivel az Isten házának roppant tere hatalmasan megrendült azon ezerszeres éljenektöl, melyek a templomtéren, messze az utczákig elható viszhangra találtak. Ünnepélyes Tedeum után Ő Felsége ugyanazon segédlet alatt a legmagasb szállásul kijelölt érseki lakba kisértetett.

Itt történt meg a Főherczeg-Főkormányzó Ő cs. Fensége által a különböző testületek bemutatása. Több hevesmegyei fiatal nők a Legkegyelmesebb Császárné számára szánt hódolati adományokat hoztak, melyek egy pompásan kiállított emlék-könyvből, egy a hevesi népviselet szerint készített aranyos fej kötőből s néhány más népies emlékből állottak.

 Az egri városközség is részesült azon szerencsében, mikép Császár Ő Felségének egy szépművű ezüst szőlőtőkében nyújthatá át legalázatosabb hódolatát. A bemutatások végével Ő Felsége számos magán-audientiákat adott, s erre a cs. k. hatóságokat, hivatalokat, s a katonai telepeket legkegyelmesebben megszemlélni méltóztatott.

eger_angolkisasszonyok_ma_solat_4.jpg

Látogatása során az angolkisasszonyok intézetét is felkereste a császár. Az épület a 19. század második feléből származó képeslapon. Forrás: bedo.hu 

A császári asztalhoz számos minden rendbeli személyek voltak meghiva; azalatt egy katonai zenekar játszott.
Erre Ő Felsége egy az érseki kertben rendezett népünnepet szemlélt meg, melynek tarka nyüzsgésében hosszabb ideig látható gyönyörrel méltóztatott mulatni. Ezután még az angol kisasszonyok intézetének legmagasabb meglátogatása következett; hol ezen nagyon boldogító alkalomból némely izlésteljes, kivitelükben meglepő ünnepélyek történtek. Meghatók voltak az utakat szüntelen elborító néptömeg örömkitörései, midőn Ő Felsége az angol kisasszonyok intézetétől a legmagasb szállásig az utat gyalog tevé meg.

Egy minden részeiben sikerült ünnepies kivilágítás, egy igen szép tüzjáték elégetése s egy 600 nő s leány által adott fáklyásmenet dicsőíték ezen ünnepnap estéjét, mely sokáig fenn- maradand a nép boldogító emlékezetében.

Az óriási templom nagyszerű körrajzi hosszában lángfényben tündöklőlt, melyből fönn a sokszínű lámpákkal fényesen kivilágított kúp magasan kitündöklött; ép oly meglepő látványt nyújtott a különféle színekben ragyogó csillagásztorony.

A kitűnő diszítményeket illetőleg meg kell említenünk a nagy és kis prépostságot, Máriássy kanonok házát, a Berneth-házat és az angol kisasszonyok kiváló gyöngédséggel díszített intézetét. A legmagasb szállás ablakai alatt folyvást nagy embertömeg hullámzott, mely jószívből eredt zajos áldáskivánatokat küldött a Császár felé.

A császár másnap reggel 5 órakor hagyta el Eger városát. Programjának következő állomása Gödöllő volt, ahová délután 1 órakor érkezett.

 

Felhasznált források: 

A bejegyzés trackback címe:

https://utazasokamultban.blog.hu/api/trackback/id/tr6115370074

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bafana 2020.09.06. 21:09:15

Döbbenet!!! Mindez 8 évvel Arad után!
Ez a magyarság igazi tragédiája.
Rákóczi teste szinte ki se hűlt, már "életünket és vérünket" ajánlották a magyarok a Habsburgok védelméért.
Mondjuk '56 után Kádár volt a félisten, érthető.
De akkor is döbbenet!

masada 2020.09.06. 22:26:33

Mennyivel jobb volt a Monarchia mint minden más ami utánna jött...

Irbisz 2020.09.06. 22:31:06

Akkoriban elég kopárul nézett ki a Hámori-tó és környéke, ma összehasonlíthatatlanul alkalmasabb lenne hogy egy császár odalátogasson :)

AngeI 2020.09.06. 22:59:39

@Bafana: Reálpolitika. Mert mi van, ha megszűnik a Habsburg Birodalom a 18. század közepén? Ki lesz az új magyar király Mária Terézia bukása után? Már Rákóczi is megkínált a magyar trónnal jó néhány európai szereplőt és senki nem tartott rá igényt. És ne feledjük, hogy a török itt volt még a Balkánon. Itt állt volna a teljesen instabil helyzetben lévő Magyarország egy megerősödött Poroszország, egy kibővült Bajor választófejedelemség és egy Török Birodalom között..
Az uralkodóház melletti kiállással viszont a magyar rendek megerősítették pozícióikat olyannyira, hogy később II. Józseffel vissza tudták vonatni törvényei jó részét.
Szóval több olt ez, mint a csecsemőt dajkáló ifjú királynő melletti lovagias kiállás..

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2020.09.07. 09:14:53

azért a propaganda már akkor is erősen jelen volt.

Hirdetés

Kövess a Facebookon is!

Címkék

20. század eleje (2) Anna-barlang (7) avas (2) avasi hegy (2) Balassagyarmat (1) Balaton (1) balatonalmádi (1) balatonfüred (1) bánya (2) barlang (6) barlangfürdő (1) bazaltorgonák (1) bazilika (1) Bélapátfalva (1) bevásárlás (2) borászat (2) borturizmus (2) Borvidék (2) Budapest (2) Buják (1) Bükk (17) Bükk-vidék Geopark (6) Bükk-vidék geopark (2) cisztercita (1) császár (1) cseh köztársaság (1) cseh megszállás (1) csizmadia (1) dámvad (1) diósgyőri vár (1) Duna (3) dunai hajózás (3) Dunakanyar (1) Dunamente (3) Eger (3) egri vár (1) Erdőbénye (1) Erdőbényei kádárok (1) Erzsébet királyné (1) Esterházy (1) esterházy (1) Esterházy Pál Antal (1) Észak-Magyarország (21) Esztergom (1) esztergomi vár (1) Eszterházy Fényes Miklós (1) Ferenc József (2) Ferenc József császár (2) Forgách kastély (1) fürdés (1) fürdő (3) fürdőház (3) geotúra (2) gőzhajó (2) gyógyfürdő (3) gyurtyánkő-lócza (1) hajózás (2) Hámor (11) Hámori-tó (11) Hámori tó (11) hámorok (7) Hegyalja (1) Herman Ottó (2) hírességek (11) hosszú hétvége (1) Húsvét (1) I. világháború (1) idegenvezetés (1) ipar (1) Ipolytarnóci Ősmaradványok (2) Istállóskő (1) Kádárok (1) Kádártánc (1) karácsony (2) Karva (1) kastély (2) keszthely (1) kirándulás (20) kirándulások (33) Komarno (3) Komárom (4) komáromi erőd (2) Kubinyi Ferenc Múzeum (1) legendák (10) líceum (1) Lillafüred (14) magazin (2) marketing (1) Mátra (1) MÁV (1) mesterségek (1) metszet (1) miocén (1) Miskolc (16) miskolc (2) Miskolctapolca (1) népszokások (1) Nógrád megye (7) Novohrad-Nógrád Geopark (7) nyaralás (2) ősember barlang (1) ősfa (1) pálosok (1) pálos kolostor (1) Palotaszálló (6) Parád (1) Párkány (1) pest (1) Pest-Buda (1) promóció (1) Pulszky (1) pünkösd (1) Pyrker érsek (1) Salgó (1) Salgótarján (1) shoppingolás (2) síelés (1) Sissi (1) Sissy (2) Sissy császárné (3) Somoskő (2) strand (1) Szalajka-völgy (2) szánkózás (1) szarvas (1) Szarvaskő (3) szécsény (1) Szécsény (1) székesegyház (1) szeleta-barlang (1) Szentlélek (2) Szent István-barlang (6) Szent István-cseppkőbarlang (5) Szent István cseppkőbarlang (6) Szilvásvárad (2) szilveszter (1) Szirák (1) Szokások (1) szőlőművelés (1) Szüret (1) Tamási (1) Tessedik Sámuel (2) timsó (1) Tokaj (2) tokaj-hegyalja (1) Tokaj-hegyalja (1) Tokaji borvidék (1) Tolna-megye (1) Tourinform (1) túrázás (3) turistaság (2) turisztikai marketing (2) turizmus (3) újév (1) UNESCO Világörökség (2) ünnep (6) ünnepek (6) üveghuta (1) Vadászat (1) vaddisznó (1) vár (4) várséta (1) vártúra (4) vásár (2) vasúti kedvezmény (1) Vas Gereben (1) Visegrád (1) weekend (1) Wesselényi Miklós (1) Zsófia főhercegnő (1) Címkefelhő

Impresszum

Az oldalt az InnoTime Hungary Kft működteti. 

Bővebb infó, adatvédelmi szabályzat: https://www.innotime-hungary.com 

süti beállítások módosítása