Piros tojás, locsolás - hogyan alakult a szokás?

Hogyan élték meg a Húsvétot a 19. század második felében? Mennyit változott az elmúlt közel két évszázadban a húsvéti locsolkodás szokása? A 19. századi női magazinokban ezeknek a kérdéseknek a nyomába indultunk. 

vasarnapiujsag_1889_pages267-267_page-00011.jpg

Forrás: Vasárnapi Újság 1889.

  Locsolkodás falun és városban 

vasarnapiujsag_1893_pages236-236_page-0001.jpg

Forrás: Vasárnapi Újság 1893. 

A falusi locsolkodás szokása nem sokat változott a 19. század folyamán, s ugyan a tradíció mára már csak néhány hazai faluban él, végigélvezhetjük ma is a látványt pl. a hollókői húsvétra látogatva. A városokban már napokkal Húsvét előtt elkezdődött a készülődés a locsokodásra, amiben ugyanúgy részt vettek a hölgyek, mint az urak. A Vasárnapi Újság 1870. évi húsvéti cikkében Varga József számol be a korabeli locsolkodási szokásokról: 

"Régebben az öregebbek is megcsinálták a maguk részét e kedélyes tréfában, ma már azonban csak a fiataloknak hagyják urambátyámék a locsolódást, kivéve ha egy-egy kardosabb menyecske részelteti húsvét kedden a megszürkült barkót egy kis hűvös megtiszteltetésben.
Ifjak, leányok hetekkel előbb várják és készülnek a locsoláshoz lyukas gyűrűvel, a mihez egy üres gumilapda van erősítve, tele vízzel, s csak egy nyomás kell a lapdán, hogy a ki a gyűrűt megnézi, a szeme, szája tele legyen vízzel.
Ma már ilyen fölszerelt virágbokrétákat is készítenek vállalkozó gyárok, kik minden adandó jó alkalmat fölhasználnak gyáruk és firmájuk elő' nyére. Ezek a bokréták nagyon előnyösek; a kis leányok megszagoltatják a fiatal emborrel, s csak egy kis nyomás a virágszáron, és a tőrbe csalt gimpli megkapja a magáét. Régebben csak kis palaczkokkal végezték a locsolást; ez most a gyermekvilágra maradt, kik végtelen kedvtöltéssel ápolgatják az örökölt szokást. Már egypár nappal előbb megtöltetik a kis üveget „otkolontos" rózsavizzel, a miből jószívű gyógyszerész segédek olyan sokat adnak, mintha tiszta vizet mérnének, s a mivel félváros minden kurtaruhás s csipkésfodros nadrágkában járó kis leányát sorba lehet locsolni, — kapván mindenütt olyan szépre festett piros tojást, hogy halálos vétek a „ticscselő" fiuk közé vinni."

borsszemjanko_1891-1539845622_pages128-128_page-0001.jpg

Húsvéti hirdetés a Borszem Jankó 1891. évfolyamában


A húsvéti fecskendőkről ír a Vasárnapi Újság újságírója az 1893. évfolyamban is: 

"Az iskolákból szünidőre haza szabadult nagyreményű ifjúság, a segédjegyző, a pusztai irnok, a két boltossegéd, folytonos tervezgetések, szülődések közt élnek, járásuk-kelésük, beszédjük, minden mozdulatuk olyan lázas, olyan izgatott most. Már százszor elmondták egymásnak: ki milyen ravasz módon fogja a mit sem sejtő kisasszonyokat meglocsolni? Az egyiknek olyan gyűrűje lesz, a melyik egy gyenge nyomásra illatos vizet lövel a roppantul meglependő hölgyecske szemei közé, a másiknak nyakravalójában lesz ilyes ármányos gépezet elrejtve, mig a harmadik egy ibolyacsokorból fog egész kis otkolon-árvizet fecskendezni, a negyedik pedig kendőjében rejteget majdan egy hatalmas erejű gumi-gömböcskét." 

budapestihirlap_1889_04_pages257-257_page-0001.jpg

Húsvéti fecskendő a Budapesti Hírlap egyik hirdetésében (1889)

Azonban nem szabad azt hinni, hogy a kölni mellett egyáltalán nem volt jelen a vödörből való locsolás hagyománya a városainkban.

tolnaivilaglapja_1913_01_pages677-677_page-0001.jpg

Forrás: Tolnai Világlapja 1913.

Ábrányi Emil az Ország-Világ 1883. évfolyamában írt a ferencvárosi szokásokról: 

"Sorra járják az ismerős házakat s az ismerős rózsavizes palack tartalmát ismeretes ügyetlenséggel az ismerős házikisasszonyok nyaka közé öntik. A kisasszonyok szerte szét szaladnak, sikoltozva. Bátor ifjúink utánuk és öntik a vizet, mint a tűzoltók. Kisasszonyaink jókedvű haraggal szörnyű bosszút Ígérnek — keddre! Vannak szerényebb ifjak, a kiket csak a szülők rettentő hatalma kényszerít rá erre a vizes hódolatra. Ezek pirúlva állanak meg a szoba közepén, forgatják kezeik közt az üveget és akcióba lépni nem mernek. A kisasszony mind a mellett sikolt, bár semmi veszély. Ez hivatalos sikoly. Földre sütött szemmel áll a szerény ifjú és se jobbra, se balra. A kisasszony Twist bátorságot vesz és provokálóbb sikoltást hallat. [...] De ez sem használ. A szerény ifjú nem lő. Ekkor a mellékszobából a papa vagy a nagy bácsi: Öntsd nyakon, ötsém, a ki angyalod van ! Ne mamlaszkodjál, hanem önts! — A szerény ifjú most végkétségbeesésében fölemeli az üveget, mintha szentelt víz volna (azt is bővebben öntik) és egypár cseppet a kisaszszony felé hint, —; avagy halk és elfojtott hangon engedelmet kér a kisasszonytól, hogy tenyereit nehány csöpp vízzel (igazi rózsavíz, kisasszony !) megnedvesithesse. S e tett után elpárolog, sokkal gyorsabban, mint a rózsavíz-csöppek a kisasszony tenyeréből.


Hanem ilyesmi legfeljebb a belvárosban fordúlhat elő. (Hozzá adom még az I, kerületet.) Ott, hol a nép laki, 
formális csatákat vívnak a locsolódás napján. Dézsákkal kergetik a fehér cselédeket. Telivér ferencvárosi gavallér egy akóvíznél alább nem is kezdi. S a nő kételkednék udvarlója szerelmében, ha húsvét hétfőn egy-két hordó kútvízzel nyakon nem öntené. A locsolódás a kültelkeken körülbelül úgy történik, hogy az illető hódoló csövet ereszt a vízvezetékbe, a cső végét kezeibe fogja és az arra menő kedvest a legfinomabb gráciával agyon fecskendezi. Ilyen meglocsolt kültelki leányzó rendesen úgy néz ki, mint a hajó tört, a ki három napig úszott a tengerben, — és húsvét hétfő napján a húsvéti locsolódás emlékéül új tavak keletkéznek az útcákon."

vasarnapiujsag_1889_pages264-264_page-0001.jpg

Forrás: Vasárnapi Újság 1889.

A piros tojás 

 

"A tojás jelképe az életre kelésnek, mint a régi görög bölcs,  Aristoteles mondá: „Ami él, mind tojásból kél." Leginkább tyúktojást használunk, mely épen zépnagyságú és leghelyesebb. Közönségesen pirosra szokták festeni a tojást, mert a költészetben a piros szin örömet és szerelmet jelent. Ennek eredete is pogányságban keresendő. T. i. hajdan az európaiak ugy, mint az ázsiaiak, az uj évet a tavasz beálltakor kezdték, s örömük kifejezésére egymásnak különféle színekre festett tojásokkal kedveskedének. A görög és római nemzet a piros szint legszebbnek tartá.
[...] Azonban most már különféle okok is indítják egyik-másikat arra, hogy valakit piros tojással megajándékozzon; azért vannak arra karczolva a kis versek, szivecskék ... de csitt! . . . áruló, ki többet
mond." - olvashatjuk a Néptanítók Lapja 1873. évi húsvéti számában Barabás György sárvári néptanító tollából.  

A tojásfestés

tolnaivilaglapja_1913_01_pages675-675_page-0001.jpg

Forrás: Tolnai Világlapja 1913. 

A Vasárnapi Újság 1897. évfolyamában a 19. század első felének Húsvétjait idézte meg az újságíró: 

"Jászay Pál gyönyörűen tudott himes tojást karczolni. Olyan átnyilazott sziveket és szomorú-fűzfás sirhalmokat tudott hevenyészni, hogy a húszas évek érzékeny kisasszonyai, a kik a kerti baraczkfák árnyékában «Fanni hagyományait» olvasgatták, a könyekig elérzékenyültek a láttukra.
Mert akkor még nem voltak selyembe, bársonyba burkolt czifra húsvéti tojások, csak egyszerű, becsületes tyúktojások, a melyeket börzsönynyel kevert vízben főztek pirosra, és nagy szakértelem kívántatott hozzá, hogy mindenik egyforma piros maradjon, sehol foltos ne legyen. Olykor virágos szövetdarabokba burkolva főzték meg a húsvéti tojásokat, melyekre odafővén a színes virágok, valóságos díszpéldányok lettek a maguk nemében."

vasarnapiujsag_1872_pages169-169_page-0001.jpg

Húsvéti hirdetés a Vasárnapi Újság 1872. évfolyamában

A tojásfestésről már a Nefelejts című lap 1865. évi számában is olvashatunk: 

"Csak hazánkban, s ennek is csak egy részében, melyet „magyar Helvétiának“ neveznek, s hová a fényűzés nem hatott még be oly mélyen, maradt meg a húsvéti tojás eredeti minőségében, s pirosra vagy barnára festve, késsel reávakart magyar versekkel a szerelmes leánykák által szivök választottjának a húsvéti ott nagyban divó megöntés (locsolkodás) után egyegy édes csók kíséretében emlékül adatik. Nekem sohasem volt birtokomban egy sem, mert hisz még akkor egy arasznyi gyermek voltam, s csak idősebb környezetemtől hallottam, hogy miként jutottak tojásaik birtokába! Igen, igen, arra használtatnak ott a húsvéti tojások, hogy két szerető szív emléket bírjon egymástól!"

Több mint három évtized elteltével így írt a Fővárosi Lapok a tojásfestés szokásáról: 

"A piros tojás Írása a leányoknál nagy esemény s főleg a választottnak szánt tojásokon az ilyen jegyek : két egybecsatolt szív, csókolódó galambok, összefogott két kéz, nem szoktak hiányozni s ha valemelyiket szerelmi vagy kétkedés gyötri, annak átnyilazott szívvel, szomorú fűzfával ad kifejezést. Az ily epedő szerelmes tojásirási műtétét nem ritkán kiséri a következő s az ahhoz hasonló énekkel:

»Itt van húsvét szép ünnepe,
De
szivemnek nincs öröme.
Eltávoztak
a hűtlenek ;
Uram
isten verd meg őket!
Gyászvirágot
Írok erre,
Talán
hivebb lesz a lelke,
A
ki minap megkesküdött:
Ve
lem tartja az esküvőt.«

A legényeknél megvan a piros tojásból a szerető leány hűségére és szerelmére való következtetés. A leányoktól kapott piros tojásokat elrejtik és idők múltával előkeresik s a melyik már sárgul s halványul virága, arról azt tartják, hogy a leány, a ki adta, szerelmi búban, zokogva irta meg azt s következőleg az őt leghűbben, legigazabban szereti. így a piros tojás elszintelenülése nem ritkán sietteti a menyegzőt."

A piros tojáshoz kapcsolódó húsvéti játékok

vasarnapiujsag_1889_pages267-267_page-0001.jpg

Forrás: Vasárnapi Újság 1889.

A Magyarország és a Nagyvilág 1872. évfolyamában leírásra került a piros tojás keresés szokása:

"Kedves, szép szokás, hogy egymást húsvét napján pirosított vagy művészileg festett tojásokkal megajándékozzuk. Nem megvetendő szokás az is, midőn ezen időben a vidám ifjúságot a rideg tél után legelőször a szabadba vezetjük, s itt valamely játszi kéz által elrejtett húsvéti tojásokat felkerestetünk velök."

A Vasárnapi Újság 1870. évfolyama írt a ticcselésről, amely a korabeli kisfiúk húsvéti játéka volt.

"És ott foly a „ticscselés" nagyban. Egyik fiú tart a markában egy piros tojást olyan formán, hogy a mutató és hüvelyk ujja között csak egy kis rész látszik ki. A másik fiú aztán ebbe egy krajczárt beleüt élével. Ha a pénz megáll a tojásban, akkor a tojástartó fizet az ellenfélnek egy krajczárt; ellenkező esetben a lehulló pénz a tojás tulajdonosáé lesz. Megesik olykor, hogy a krajczár a tojás helyett a körmöt találja el, de azt már a gyerekféle egy krajczárért „ticscselés" közben, de meg a jó barátságért is szivesen kiállja. 

Hány jobb sorsra érdemes tojás pusztul el egy nap alatt ily pogány munkában, s a többi közt hány olyan, amire a kis leányka édes reménység közt neve kezdő betűjét vagy ogy szép „hit, remény és szeretet"-et karczolt. — Hálátlan gyermeknépség, nem is sejted, hogy egy piros tojással tán egy kis korai Dulcinellácska szivét „ticscseled" össze."

Húsvéti piknik a fővárosban

vasarnapiujsag_1906_pages269-269_page-0001.jpg

Forrás: Vasárnapi Újság 1906.

Pesten, illetve később Budapesten a Városmajor és Gellért-hegyi búcsú volt a húsvéti ünnepek központi helyszíne, a jó idő beköszöntével ide volt ki a városi lakosság már a 19. század első felétől minden évben. A Vasárnapi Újság újságírója így emlékszik vissza az 1860-as évek Húsvét hétfőre: 

"A fővárosban a század elején a polgárság leginkább a Városmajorban mulatott, mely akkor egészen új liget volt, és a pestiek is seregesen vándoroltak át belé hűsölni. Atalában majdnem egészen napjainkig megmaradt az a szokás, hogy a tősgyökeres pesti embernek nem is húsvét a húsvét, ha át nem megy Budára. A Gellérthegyi búcsú az ötvenes-hatvanas, de még a hetvenes években is életveszedelemmel járt, mert a sziklás hegyet sűrűn ellepő sokaságtól alig lehetett mozdulni, és akárhány polgár, jó fővel indúlván haza felé, legurúlt a meredekségen úgy, hogy csak holtan szedhették föl."

 

Források: 

  • Néptanítók Lapja 1873.
  • Vasárnapi Újság 1867., 1870., 1893., 1897.
  • Magyarország és a Nagyvilág 1872.
  • Nefelejts 1865.
  • Fővárosi Lapok 1889.
  • Ország-Világ 1883.
  • Tolnai Világlapja 1913.
  • Arcanum Digitális Tudománytár

A bejegyzés trackback címe:

https://utazasokamultban.blog.hu/api/trackback/id/tr9614778584

Hirdetés

Kövess a Facebookon is!

Címkék

20. század eleje (2) Anna-barlang (7) avas (2) avasi hegy (2) Balassagyarmat (1) Balaton (1) balatonalmádi (1) balatonfüred (1) bánya (2) barlang (6) barlangfürdő (1) bazaltorgonák (1) bazilika (1) Bélapátfalva (1) bevásárlás (2) borászat (2) borturizmus (2) Borvidék (2) Budapest (2) Buják (1) Bükk (17) Bükk-vidék Geopark (6) Bükk-vidék geopark (2) cisztercita (1) császár (1) cseh köztársaság (1) cseh megszállás (1) csizmadia (1) dámvad (1) diósgyőri vár (1) Duna (3) dunai hajózás (3) Dunakanyar (1) Dunamente (3) Eger (3) egri vár (1) Erdőbénye (1) Erdőbényei kádárok (1) Erzsébet királyné (1) esterházy (1) Esterházy (1) Esterházy Pál Antal (1) Észak-Magyarország (21) Esztergom (1) esztergomi vár (1) Eszterházy Fényes Miklós (1) Ferenc József (2) Ferenc József császár (2) Forgách kastély (1) fürdés (1) fürdő (3) fürdőház (3) geotúra (2) gőzhajó (2) gyógyfürdő (3) gyurtyánkő-lócza (1) hajózás (2) Hámor (11) Hámori-tó (11) Hámori tó (11) hámorok (7) Hegyalja (1) Herman Ottó (2) hírességek (11) hosszú hétvége (1) Húsvét (1) I. világháború (1) idegenvezetés (1) ipar (1) Ipolytarnóci Ősmaradványok (2) Istállóskő (1) Kádárok (1) Kádártánc (1) karácsony (2) Karva (1) kastély (2) keszthely (1) kirándulás (20) kirándulások (33) Komarno (3) Komárom (4) komáromi erőd (2) Kubinyi Ferenc Múzeum (1) legendák (10) líceum (1) Lillafüred (14) magazin (2) marketing (1) Mátra (1) MÁV (1) mesterségek (1) metszet (1) miocén (1) Miskolc (16) miskolc (2) Miskolctapolca (1) népszokások (1) Nógrád megye (7) Novohrad-Nógrád Geopark (7) nyaralás (2) ősember barlang (1) ősfa (1) pálosok (1) pálos kolostor (1) Palotaszálló (6) Parád (1) Párkány (1) pest (1) Pest-Buda (1) promóció (1) Pulszky (1) pünkösd (1) Pyrker érsek (1) Salgó (1) Salgótarján (1) shoppingolás (2) síelés (1) Sissi (1) Sissy (2) Sissy császárné (3) Somoskő (2) strand (1) Szalajka-völgy (2) szánkózás (1) szarvas (1) Szarvaskő (3) Szécsény (1) szécsény (1) székesegyház (1) szeleta-barlang (1) Szentlélek (2) Szent István-barlang (6) Szent István-cseppkőbarlang (5) Szent István cseppkőbarlang (6) Szilvásvárad (2) szilveszter (1) Szirák (1) Szokások (1) szőlőművelés (1) Szüret (1) Tamási (1) Tessedik Sámuel (2) timsó (1) Tokaj (2) Tokaj-hegyalja (1) tokaj-hegyalja (1) Tokaji borvidék (1) Tolna-megye (1) Tourinform (1) túrázás (3) turistaság (2) turisztikai marketing (2) turizmus (3) újév (1) UNESCO Világörökség (2) ünnep (6) ünnepek (6) üveghuta (1) Vadászat (1) vaddisznó (1) vár (4) várséta (1) vártúra (4) vásár (2) vasúti kedvezmény (1) Vas Gereben (1) Visegrád (1) weekend (1) Wesselényi Miklós (1) Zsófia főhercegnő (1) Címkefelhő

Impresszum

Az oldalt az InnoTime Hungary Kft működteti. 

Bővebb infó, adatvédelmi szabályzat: https://www.innotime-hungary.com 

süti beállítások módosítása